Воннаставни активности кои се реализираат во ООУ,,Блаже Конески” Велес, во учебната 2022/23

Воннаставни активности кои се реализираат во ООУ,,Блаже Конески” Велес, во учебната 2022/23

 

Наставник Предмет Секција
Ивана Славкова Македонски јазик Секција за проширување на содржините од областите – Епика,лирика,драма
Оливера Трипчева Англиски јазик Англиско катче
Анита Апостолоска Англиски јазик I love English!
Ружица П. Николовска Биологија Биолошка секција
Весна Мешкова Биологија Биолошка секција
Јадранка Клифова Граѓанско образование Младите идни-граѓани
Даниела Димовска Англиски јазик Англиско катче
Димитар Гуновски ФЗО Кошаркарска секција
Петре Жабев ФЗО Одбојкарска секција
Пенчо Кимов/Филип Миланов Германски јазик Клуб на млади германисти
Павле Цилаков Историја Клуб на млади историчари
Александра Пановска Англиски јазик Љубители на англискиот јазик
Марјан Атанасовски Физика Клуб DJ БК
Михајло Нушев Географија Млади географи
Снежана Балова ФЗО Ракомет, Фудбал
Соња Стумбова, Љупчо Николовски Математика Млади математичари
Маја Гелев Информатика Клуб за кодирање

 

Маја Стојановска, Ивана Петровска Илиева Одделенска настава Ликовна секција
Славица Трајковска, Славица Петрова Одделенска настава Математичка секција
Александра Мишкова, Благородна Јосимовска Одделенска настава Литературно – рецитаторска секција
Светлана Бобевска, Маја Камењарова, Јасна Трајковска, Маја Пасковска, Рената Миновска Одделенска настава Рецитаторска секција
Маја Коруновска, Марија Страхилова, Елизабета А. Митревска, Весна Јовевска Одделенска настава Ликовна секција – Волшебни рачиња
Орданка Петрова/Лидија Атанасовска Одделенска настава Драмска секција
Велика Милошевска Одделенска настава Ритмичка секција
Јулијана Нацева Одделенски наставник Пејачка секција
Донка Павлова Одделенски наставник Рецитаторско – драмска секција
Јованка Дебарлиева Одделенски наставник Ликовна секција
Ана Јанчева Глушкова

 

Англиски јазик Еднократни работлиници по англиски јазик
Каролина Манаскова Иновации Европски квиз на пари и

Подготовка за настан Фабрика на бизнис идеи