Годишни програми

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“ за учебната 2022 /2023 година

Годишна програма за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“-Велес за учебната 2023/2024 година

Извештај за Самоевалуација 2021-2023 година

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“ за учебната 2021 /2022 година

Годишна програма за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“-Велес за учебната 2022/2023 година

Извештај за Самоевалуација 2019-2021 година

Годишна програма за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“-Велес за учебната 2020/2021 година (1 дел)

Годишна програма за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“-Велес за учебната 2020/2021 година (2 дел)

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“-Велес за учебната 2019/2020 година

Годишна програма за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“-Велес за учебната 2019/2020 година

Извештај од самоевалуацијата на ООУ „Блаже Конески“-Велес за период 2017/ 2019

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“ за учебната 2018 /2019 година>