Спортска сала

Фискултурната сала се користи за реализација на наставата по ФЗО за учениците од VI-IX одд. Во слободното време салата ја користат и учениците од одделенска настава. Освен редовната настава во неа се изведуваат и меѓуодделенски и меѓуучилишни спортски натпревари.

Овој објект обезбедува реализација на воспитно-образовниот процеспо ФЗО, во согласност со утврдените стандарди и нормативи, но и развивање на спортскиот дух кај децата, овозможувајќи им најдобри услови за спорт и рекреација.

  >