Прво одделение

Распоред на часеви на

прво 1прво 2прво 3прво 4прво 5

 

Активности по предмети до 10.6.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Музичко образование
Ликовно образование
ФЗО

Активности по предмети до 22.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Музичко образование
Ликовно образование
ФЗО

Активности по предмети до 8.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Математика
Природни науки
Општество
Музичко образование
Ликовно образование
ФЗО

 

Активности по предмети до 24.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Природни науки

Општество

Музичко образование

Ликовно образование

ФЗО

 

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Природни науки

Општество

ФЗО

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Математика

Природни науки

Општество>