Девето одделение

Активности по предмети до 10.6.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено образование
Нашата татковина
Руски јазик

Активности по предмети до 22.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено образование
Иновации
Нашата татковина
Руски јазик

Активности по предмети до 8.5.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено образование
Иновации
Нашата татковина

Руски јазик

 

Активности по предмети до 24.4.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Техничко образование
Ликовно образование
Музичко образование
Физичко и здравствено образование

Иновации

Нашата татковина

 

Активности по предмети до 10.4.2020

Македонски јазик
Англиски јазик
Германски јазик
Руски јазик
Математика
Историја
Географија
Биологија
Физика
Хемија
Граѓанско образование
Ликовно образование
Музичко образование
ФЗО

Техничко образование

 

Активности по предмети до 27.3.2020

Македонски јазик

Англиски јазик

Германски јазик

Математика

Историја

Географија

Биологија

Физика

Хемија

Граѓанско образование

Техничко образование

Ликовно образование

Музичко образование

Физичко и здравствено образование>