Спортски актиности по повод Денот на училиштето

По повод Денот на училиштето на ден 17.12.2018 се одржаа спортски актвивности во фудбал и кошарка меѓу училиштата ООУ “Блаже Конески”, ООУ “Васил Главинов” и ООУ “Кирил и Методиј”.

. >