План и протоколи за организација и реализација на учебната 2020/21

ПРОТОКОЛ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВА ЗА УЧЕНИЦИ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО

ПРОТОКОЛ ЗА ПРВИОТ УЧИЛИШЕН ДЕН НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА ПРВИОТ УЧИЛИШЕН ДЕН НА УЧЕНИЦИТЕ ОД ШЕСТО ОДДЕЛЕНИЕ ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПРОТОКОЛ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ОДМОРИТЕ ПОМЕЃУ ЧАСОВИТЕ ЗА УЧЕНИЦИ СО ФИЗИЧКО ПРИСУСТВО ВО ООУ „БЛАЖЕ КОНЕСКИ“ ВЕЛЕС ВО УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

Куќен ред адаптиран при Covid-19

Кодекс за однесување на ученици при далечинско учење

>