ЕКО патрола на ООУ „Блаже Конески“ за почист град

Вработените во ООУ,,Блаже Конески им се приклучија на екологистите во напорите за почист град. Дел од еко патролата беа и учениците од еко одборот при училиштето.

                                              >