СЕРТИФИКАТИ, БЛАГОДАРНИЦИ, ДИПЛОМИ …

Доделување на сертификати, благодарници, дипломи и признанија за постигнати резултати во ООУ„Блаже Конески“. Да се множат само  успеси и честитки за сите наградени.

>