Најдобра ликовна творба „Буквите низ цртеж“

По повод одбележувањето на 100 – годишнината од раѓањето на Блаже Конески, согласно Нациооналната програма „2021- Година во чест на Блаже Конески“ и Заклучокот на Владата на Република Северна Македонија бр.40-2047/1 од 09.02.2021 година, Министерството за образование и наука на ден 11.03.2021 година објави Конкурс за ученици од основното образование инспирирани од делата на Блаже Конески.

Согласно критериумите утврдени во Конкурсот, Комисијата формирана со решение број 12-465 3/579 од 06.04.2021 година избра најдобра ликовна творба/фотографија.

Втора категорија :

*- Листа на најдобри ликовни творби „Буквите низ цртеж“:

Од нашето училиште прво место во втора категорија е Ива Георѓиева од III-4 одд. со ментори Светлана Бобевска и Донка Павлова. ЧЕСТИТКИ за ученичката и нејзините ментори

https://mon.gov.mk/stored/document/najdobra%20likovna%20tvorba%20i%20fotografija_1.pdf?fbclid=IwAR1w0wYG-2guQ1VdXhY5qg_L7eEYEahBKz6gTxGbM4bW8_MLdr3ovk94Oqw>