Нагледен час – „Решавање проблеми со сите математички  операции“

На ден 27.3.2019 год. во V-5 одд.во ООУ„Блаже Конески“ Велес  под водство на одделенскиот наставник Светлана Бобевска  се реализираше нагледен час по математика на Тема: 2А: Број и решавање проблеми со наставна содржинаРешавање проблеми со сите математички  операциисо цел да се проверат стекнатите знаења. Преку игровни комјутерски активности и практична примена на знаењата преку составување и решавање на дадени проблеми учениците ги повторија и ги утврдија знаењата.Часот беше посетен од стручните соработници:Ленче Стојанова-психолог, Милица Ристовска Темелковска -психолог и Марија Јорданов-дефектолог.

 >