Модул 2 – нова концепција за основно образование

Одделенските наставници од прво и четврто одделение од нашето училиште ги проследија обуките од Модул 2 според новата концепција за основно образование.

>