Известување за индивидуално – консултативни средби

Ученици и родители,

Ве известуваме дека во нашето училиште ООУ „Блаже Конески“ – Велес ќе се реализираат индивидуално-консултативни средби со физичко присуство на ученици кои следат настава на далечина со цел следење на постигањата и утврдување на оценката на учениците за третиот класификационен период во учебната 2020/2021 година, а во согласност со Упатството за наставници за начинот на оценување на учениците во периодот на реализација на настава преку учење на далечина и Планот за реализација на настава во основните училишта во учебната 2020/2021 година донесени од МОН.

Наставникот одлучува со кој ученик има потреба да реализира индивидуално-консултативна средба, потреба за средбата ја пријавува во стручната служба, а службата изготвува распоред за реализација на средбата.

Распоред за одржување на индивидуално-консултативни средби за третиот класификационен период во учебната 2020/2021 година.

         Група Одделение                Датум         Време
       1 група        VI 1.4.2021 год. (четврток)   11:20 – 11:50
       2 група        VI 1.4.2021 год. (четврток)   11:55 – 12:25
       3 група        VII 1.4.2021 год. (четврток)   09:55 – 10:25
       4 група        VII 1.4.2021 год. (четврток)   10:30 – 11:00
       5 група        VII 1.4.2021 год. (четврток)   11:05 – 11:35
       6 група        VII 2.4.2021 год. (петок)   10:30 – 11:00
       7 група        VII 2.4.2021 год. (петок)   11:05 – 11:35
       8 група        IX 31.3.2021 год. (среда)   10:30 – 11:00
       9 група        IX 31.3.2021 год. (среда)   11:05 – 11:35

НАПОМЕНА: Учениците од групите кои се повикани на индивидуално-консултативна средба ќе бидат известени за средбата, датумот, времето и местото на реализација преку предметниот наставник.

Стручна служба при ООУ „Блаже Конески“ – Велес

>