ИЗБЕРИ ГО ВИСТИНСКИОТ СПОРТ

Во ООУ„Блаже Конески“ Велес се реализираше час по физичко и здравствено образование под мотото ИЗБЕРИ ГО ВИСТИНСКИОТ СПОРТ во соработка со ФФК – Скопје, Агенција ја млади и спорт и Сојуз на федерации на Македонија. Часот се реализираше со учениците од второ одделение.

                                

 >