Годишни програми

Годишна програма за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“-Велес за учебната 2019/2020 година

Извештај од самоевалуацијата на ООУ „Блаже Конески“-Велес за период 2017/ 2019

Годишен извештај за воспитно-образовната работа на ООУ „Блаже Конески“ за учебната 2018 /2019 година